Sĩ quan dự bị đang đi làm xa, có được nhận phụ cấp qua thẻ ATM không?