Sắp tới thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong quân đội thế nào?