Phạm vi điều chỉnh của Luật Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?