Thế nào là Dân quân tự vệ biển? Dân quân tự vệ biển được hưởng những chế độ chính sách gì?