Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu toàn Ngành Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chủ động xây dựng các phương án bảo vệ, di dời cơ sở y tế trong tì