Khoản 1 - Điều 28 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Trong thời bình, thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục ch