Khoản 1 - Điều 20 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan thường trực công tá