Tôi sinh ngày 2-3-1997. Bốn năm trước, tôi đã được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu vì đang học đại học. Hiện tôi đã tốt nghiệp đại học, cưới