Tham gia nghĩa vụ quân sự được hưởng những lợi ích gì?