Tôi có anh trai đang là sĩ quan QĐNDVN cấp bậc trung úy. Hiện nay tôi đã đến tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự, vậy tôi có được tạm hoãn thực hiện Nghĩa vụ quân sự không?