Tham gia lực lượng Dân quân tự vệ vẫn có thể thực hiện Nghĩa vụ quân sự