Ngày 19/6/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 75/2020/TT-BQP về quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời gian và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ.