Theo luật Dân quân tự vệ 2009 và các thông tư, nghị định liên quan quy định chức danh hiện tại được gọi là Chỉ huy phó, nhưng kể từ ngày 01/07/2020 khi luật Dân quân tự vệ sửa đổi có hiệu lực thi hành sẽ thống nhất tên gọi của chức danh này sẽ là Phó chỉ huy trưởng.