Mục tiêu xây dựng Luật Dân quân tự vệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân quân tự vệ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng được nâng cao, nhất là chất lượng về chính trị, được tổ chức rộng khắp, chặt chẽ, có lực lượng nòng cốt, lực lượng rộng rãi, được dân bàn, dân cử, dân chăm lo, được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, có trình độ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đáp ứng được các hoạt động về quốc phòng, phòng thủ quân sự, có chế độ chính sách phù hợp với khả năng của địa phương, cơ sở, phù hợp với điều kiện cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.