Quy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự cấp xã từ ngày 01/07/2020