Đi nghĩa vụ quân sự rồi có tham gia dân quân tự vệ đươc không?