Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đã quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng dân quân theo đúng phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.