Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của lực lượng dân quân nói chung, dân quân biển nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, thời gian qua Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tuy phong đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tổ chức huấn luyện, qua đó ngày một nâng cao chất lượng và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân biển tại địa phương.