Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.
Thế trận quốc phòng toàn dân là gì?

Thế trận quốc phòng toàn dân là gì?

  Thế trận quốc phòng toàn dân  là việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng, tiềm lực quốc phòng trên toàn bộ lãnh thổ theo kế hoạch thống...

Quân sự là gì? Thế nào là Quân sự?

Quân sự là gì? Thế nào là Quân sự?

  Quân sự  là hoạt động đặc biệt của xã hội  về xây dựng lực lượng vũ trang,  đấu tranh vũ trang,  trong đó Quân đội nhân dân làm nòng cốt.

Tiềm lực quốc phòng là gì?

Tiềm lực quốc phòng là gì?

  Tiềm lực quốc phòng là khả năng về nhân lực, vật lực, tài chính, tinh thần ở trong nước và ngoài nước có thể huy động để thực hiện nhiệm v...