Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.
 Chuyên nghiệp quân sự là gì?

Chuyên nghiệp quân sự là gì?

   Chuyên nghiệp quân sự là gì? Trả lời Chuyên nghiệp quân sự  là nghề nghiệp chuyên môn tương ứng với chức danh trong biên chế Quân đội nhâ...

Đơn vị chuyên môn dự bị là gì?

Đơn vị chuyên môn dự bị là gì?

  Đơn vị chuyên môn dự bị là gì? Trả lời: Đơn vị chuyên môn dự bị là loại hình đơn vị dự bị động viên được tổ chức, biên chế quân nhân dự b...