CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN MƯỢN THỜI ĐIỂM KHAI MẠC SEA GAMES 31 ĐỂ XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ