Dân quân tự vệ được phép bắt người trong trường hợp nào?