Dân quân tự vệ gồm các lực lượng nào? Có mấy thành phần của Dân quân tự vệ?