Dân quân tự vệ có được tham gia điều tiết giao thông không?