Công tác sơ tuyển tuyển sinh quân sự năm 2022 được thực hiện như thế nào?