Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu là gì? Trình tự thực hiện Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu như thế nào?