Đăng ký nghĩa vụ quân sự là gì? Thế nào là Đăng ký nghĩa vụ quân sự?