Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển Cục Dân quân tự vệ và lực lượng Dân quân tự vệ"