Yêu cầu tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?