Tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội nhân dân là bao nhiêu?