Trang phục Dân quân tự vệ có hiệu lực thi hành vào thời gian nào, vì sao?