Tổ chức, thời gian, nội dung hội thi, hội thao Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?