Tiền ăn của bộ binh năm 2022 là bao nhiêu? Mức tiền ăn cơ bản của bộ binh năm 2022?