Thời gian tính hưởng phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ như thế nào?