Thời gian, chương trình huấn luyện Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?