Thành phần Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức quy định như thế nào?