Tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?