Tăng mức tiền ăn cơ bản bộ binh lên 65.000đ theo Thông tư số 168/2021/TT-BQP ngày 18/12/2021