Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?