Nhiệm vụ của Thôn đội trưởng được quy định như thế nào?