Nghị định số 02/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ và sự cần thiết ban hành của nghị định