Mẫu sao mũ, phù hiệu, trang phục Dân quân tự vệ quy định thế nào?