Hoạt động sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?