Hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?