Hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?