Chương trình tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?