Đặt mua công cụ hỗ trợ cho Dân quân tự vệ, mua công cụ hỗ trợ cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.