Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?