Ai được bổ sung vào Sĩ quan tại ngũ? Đối tượng nào được bổ sung vào Sĩ quan tại ngũ?