Xây dựng Công an nhân dân được quy định như thế nào?